1. Въведение Java- Преговор
2. Оформяне на изходните данни- Преговор
3. Условен оператор 1-ва част- Преговор
3. Условен оператор 2-ра част- Преговор
4. Многовариантен избор
5.Циклични алгоритми
6.Циклични алгоритми - while
7.Вложени цикли
8.Тест
9.Масиви - едномерни
9.Масиви - сортиране