Конспект Информатика
Конспект ИТ
ИT 11 клас
ИT 12 клас
Уеб Дизайн - HTML 12 клас
Уеб Дизайн - CSS 12 клас
Pivot table
Информатика ПП
Информатика 10 клас
Модул 2: Мултимедия
Модул 2: Мултимедия - OpenShot
Задача1 БД
Задача2 БД
Задача3 БД

Java 11 клас РП

Модул 1 - ООП

1. Въведение Java- Преговор
2. Увод в ООП
3. Предаване на обекти като параметри. Проект Обикновена дроб.
4. Масиви от обекти
5. Наследяване на класове
6. Полиморфизъм
7. Абстрактни класове
8. Интерфейс
9. Изключения
10. Обобщение Java OOP Basic
11. Enum
12.Generics
13. Колекции - List
14. Comparable, Comparator

Модул 2 - Структури от данни и алгоритми

15. Stack
16. Node
17. Queue
18. Интерфейс Set
19. Речници. Интерфейс Map
20. Дървета
21. Двоични дървета
22. Граф
23. Регулярни изрази
24. Ден на самоуправление
25. Дати - LocalDate

Модул 3 - Релационни бази от данни

1. Въведение
2. MySQL.
3. Еднотабличен SELECT .
4. Многотабличен SELECT .
5. Функции за работа с текст
6. Потребителски функции и процедури
7. Mysql & Java